Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
truskawkizczekolada
5653 2040 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
truskawkizczekolada
6839 7d3d
Reposted fromimyours imyours viaakysz akysz
truskawkizczekolada
3811 4492 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRozaa Rozaa
6728 ad2b 500
Reposted fromfreakish freakish viadelavide delavide
truskawkizczekolada

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
truskawkizczekolada
5204 7e57 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
truskawkizczekolada
6533 c818 500
truskawkizczekolada
3866 01bb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabelievein believein
truskawkizczekolada
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
truskawkizczekolada
2964 9414
truskawkizczekolada
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialady-fraser lady-fraser
2334 27f1
Reposted fromblutelf blutelf viaakysz akysz
truskawkizczekolada
truskawkizczekolada
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr - "Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce"
Reposted frommarysia marysia viaMsChocolate MsChocolate
truskawkizczekolada
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaretaliate retaliate
truskawkizczekolada
4940 a9b4 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaRozaa Rozaa
truskawkizczekolada
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl